Meer over Traditioneel Aikido

Wie is wie in een dojo?

O Sensei – grootmeester en grondlegger van het traditionele Aikido

Ueshiba Morihei is de grondlegger van aikido. In de dojo eerbiedigen wij hem door het maken van een buiging (ritsu-rei) naar zijn portret dat, ten allen tijde, in de dojo aanwezig is. We doen dit voordat de les begint en als de les wordt beeindigd, wanneer je de dojo betreedt en verlaat en wanneer je de tatami (de mat) betreedt of verlaat.

 Sensei – meester in de Dojo

De Sensei is de lesgever in de dojo. Hij/zij is als het ware ‘de eigenaar van het huis’. Hij/zij beslist alles wat de dojo aangaat: de stijl, de regels en principes,… Het pad dat een Sensei kiest is datgene wat hij/zij uitdraagt naar zijn/haar leerlingen. De leerlingen op hun beurt kiezen ervoor dit pad te volgen en bij afwezigheid van de Sensei is het belangrijk dat ze hetzelfde onderricht doorgeven aan de anderen binnen de dojo.

Uchi deshi

Een uchi deshi is een leerling die taken overneemt van de Sensei. Deze leerling is bezig om later zelf ook Sensei te worden. Door taken van de Sensei over te nemen leert hij/ zij zelf wat het is om deze verantwoordelijkheid te hebben.Tot deze taken behoren: assisteren van de Sensei tijdens en buiten de lesuren, kleine taken overnemen van de Sensei, actieve betrokkenheid bij het promoten van de dojo, opleiden van toekomstige uchi deshi’s, organiseren van stages, optreden als gastheer/vrouw, formaliseren van de werkwijze binnen de dojo en het creeren en behouden van een prettige sfeer.

 Sempai en Kohai

Een sempai heeft de do(jo) eerder betreden dan een kohai. Hierdoor is het de taak van de sempai om op te treden als gastheer/ vrouw en de kohai de weg te wijzen binnen de dojo. Op geen enkele wijze of tijdstip is er sprake van een hiërarchische verhoudingen of macht, het is een teken van respect ten opzichte van elkaar. Een vergissing die vaak wordt gemaakt is te denken dat een sempai-kohai verhouding automatisch ontstaat. Alleen wanneer beide leerlingen voelen dat de verhouding bestaat, spreekt men van sempai en kohai verhouding. Een Sempai – Kohai verhouding is ook enkel mogelijk binnen eenzelfde dojo.           Wanneer het niveau van kohai en sempai in een toekomstperspectief wordt geplaatst, er gelijkwaardigheid is ontstaan in de praktische ontwikkeling, is het nog altijd zo dat de kohai zijn oudere aanspreekt met sempai.

Aite en Tori – ‘aanvaller en verdediger’

Het oefenen van ‘technieken’ doen we vooral in duo. De één neemt de rol van aite ofwel ‘aanvaller’, de ander is de tori ofwel ‘verdediger’. Om een ‘techniek’ goed te kunnen uitvoeren is een goede aanval noodzakelijk. Een goede aanval is een realistische aanval, een aanval die past bij hetgeen de tori nodig heeft om te kunnen komen tot een goede uitvoer van een ‘techniek’. Het getuigt van wederzijds respect als de aite hiervoor de mogelijkheid creert.